ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 45 din 23 martie 2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5.987/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 185/2016 a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.987/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

(2) Direcţia de management şi Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 45 .PDF