HOTĂRÂRE

Nr.  46  din 26.02.2010

privind privind aprobarea unei asocieri cu Clubul sportiv ”Ceahlăul” în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

Consiliul Județean Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 1511/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.285/2010 a Clubului Sportiv ”Ceahlăul”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1511/2010 al Direcției juridice şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Clubul Sportiv ”Ceahlăul”, în vederea participării sportivilor la ediţia a III-a a Campionatului Mondial de Karate Tradiţional Fudokan Shotokan pentru copii, cadeţi, junior, tineret şi seniori organizat la Belgrad, în Serbia în perioada 10-14 martie 2010.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 6.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv ”Ceahlăul”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR