HOTĂRÂRE

       Nr. 46 din  28.03.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor speciale

la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.844/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.844/2011 al Direcţiei generale buget- finanţe şi Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor speciale la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR