HOTĂRÂRE

Nr.46 din 30.03.2012

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia”Clubul Montan Român”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2.461/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.23/2012 a Fundaţiei ”Clubului Montan Român” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.461/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Fundaţia ”Clubul Montan Român”, în vederea realizării unei expediţii aniversare în Himalaya, în perioada aprilie-mai 2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei

(3) Se aprobă Acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                         

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                        CRISTINA MITITELU