ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 46 din 19 martie 2015

privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,  şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând expunerea de motive nr.3.693/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 269/2015 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3693/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 65/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamț.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 46.PDF