ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 46 din 23 martie 2016

privind aprobarea unor măsuri în vederea preluării în custodie a ariei naturale protejate

ROSPA 0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi de către Direcţia de Administrare

a Parcului Naţional Ceahlău

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi ale Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

Examinând expunerea de motive nr. 4.815/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.815/2016 al Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei de management, Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, Nota de fundamentare nr. 195/2016 a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul art. 91, alin. (5) lit „a”, ptc. 9 şi 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă participarea Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău la sesiunea de atribuire în custodie organizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea preluării în custodie a ariei naturale protejate ROSPA 0125 Lacul Pîngăraţi şi Lacul Vaduri.

Art.2: Sub condiţia semnării de către Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău a contractului de custodie al ariei naturale protejate ROSPA 0125 Lacul Pîngăraţi şi Lacul Vaduri, Consiliul Judeţean Neamţ va asigura resursele materiale, financiare şi umane necesare derulării acestui contract.

Art.3: Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, Direcţia Arhitect şef, Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU