HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 26.02.2010

privind aprobarea bugetului Județului Neamț, pentru anul 2010

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 370.099/2010 ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și ale adresei Direcției Generale a Finanțelor Publice Neamț nr. 1.480/2010;

Examinând expunerea de motive nr. 1.028/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.028/2010 al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri și articole de cheltuieli, pe anul 2010, conform anexei nr.1.

                Art.2: Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, pe anul 2010, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2010, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local, pe anul 2010, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2010, conform anexei nr. 5.

                Art.6: Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.7: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat, iar Direcția generală buget, finanțe va lua măsurile necesare aducerii acesteia la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                        Contrasemnează

                                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR