HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 28.03.2011

privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013

 

                 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 de aplicare a acesteia;

Examinând expunerea de motive nr. 2845/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ ;

  Văzând raportul de specialitate nr. 2845/2011 al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: (1) Direcţia tehnică, investiţii va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Direcţia juridică va asigura aducerea la cunoştinţă publică a Programului actualizat de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, prin republicarea acestuia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                              Contrasemnează

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                          Mihaela IGNATOVICI– LAZĂR