HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 30.03.2012

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la un contract de concesiune

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Codului civil;

Examinând expunerea de motive nr. 685/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 685/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a”, ţi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 11.786/1.772/2007, cu modificările ulterioare, încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ ţi S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

        Contrasemnează:

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Cristina MITITELU