HOTĂRÂRE
Nr. 47 din 29.03.2013
privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 2.380/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 654/2013 a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.380/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, în vederea organizării Concursului Regional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ”Ştefan Procopiu”, în perioada 5-6 aprilie 2013.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de la alin. (1), în cuantum de 2.000 lei.
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 47.PDF