ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 31 martie 2014

privind completarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, şi ale Hotărârii de Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

Examinând expunerea de motive nr. 3929/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3929/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa Consiliului Judeţean Neamţ şi văzând rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal al comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se completează Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Neamţ, astfel cum a fost aceasta reorganizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.139/2005, sub condiţia obţinerii avizului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după cum urmează:

  doamna Manuela Linu, psiholog, înlocuieşte pe doamna Marta Vicol;

– domnul Eugen-Daniel Manea, asistent social, înlocuieşte pe doamna Diana Aileni.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU