ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 23 martie 2016

privind unele măsuri în vederea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS;

Examinând expunerea de motive nr. 1537/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 71 şi nr. 194/2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS;

Văzând raportul de specialitate nr. 1537/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.5, lit.a), pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS să exercite dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţie, după cum urmează:

          pentru traseele principale, delegarea gestiunii se va face prin atribuire directă de către operatorul S.C. Troleibuzul S.A.;

          pentru traseele secundare, delegarea gestiunii se va face prin procedura licitaţiei publice deschisă.

Art.2: Reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS va întreprinde toate demersurile şi formalităţile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.1.

Art.3: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU