HOTĂRÂRE

Nr. 48 din 28.03.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2185/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ  nr.1227, 1319 şi  1321/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2185/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării următoarelor acţiuni de interes public judeţean:

a)- Concursul internaţional al formaţiilor folclorice ale elevilor ”Cântă Bucium pe Ceahlău”, ediţia a II-a, care se va desfăşura  în perioada 1-3 aprilie 2011;

b)- Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare de informatică-gimnaziu, liceu, ce se vor desfăşura în perioada 15-23 aprilie 2011;

c)- Etapa internaţională a Olimpiadei  de limba şi literatura română, care se va desfăşura în perioada 27 mai-03 iunie 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 85.000 lei, defalcată după cum urmează:

  50.000 lei pentru acţiunea de la art.1, alin.(1), lit.a);

  30.000 lei pentru acţiunea de la art.1, alin.(1), lit.b);

  5.000 lei pentru acţiunea de la art.1, alin.(1), lit.c).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                       

            Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR