HOTĂRÂRE

                                                       Nr. 48 din 30.03.2012

pentru soluţionarea unei cereri privind vânzarea unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.422/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 509 şi 539/2011 respectiv nr. 37 şi 108/2012 ale S.C. Centrul Medical Micromedica S.R.L. Piatra- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.422/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge cererea formulată de către S.C. Centrul Medical Micromedica S.R.L. Piatra-Neamţ privind vânzarea unui spaţiu în suprafaţă de 73,95 mp situat în incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, corp B-etaj 2, întrucât acesta aparţinea domeniului public al Judeţului Neamţ la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      Cristina MITITELU