HOTĂRÂRE
Nr. 48 din 29.03.2013
privind aprobarea proiectului tehnic pentru un proiect de interes județean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007- 2013- Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 ”Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”;
Examinând expunerea de motive nr. 3.334/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președinte al Consiliului Județean Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.334/2013 al Direcției generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare”, în valoare totală de 19.779.573 lei (fără T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 15.696.005 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU