ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 48  din  31  martie 2014

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării concursului judeţean cu tema „Un măr delicios – un copil sănătos”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013 – 2014;

Examinând expunerea de motive nr. 3.436/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.436/2014 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  nr.682/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării concursului judeţean cu tema „Un măr delicios – un copil sănătos”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 70.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin.(1).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                       

            Contrasemnează:

 

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                     Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 48.PDF