ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 48 din 19 martie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 94/2014 privind garantarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a procurării în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”c”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile  art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Luând act de expunerea de motive a domnului Constantin Iacoban, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr. 3892/2015;

Văzând raportul de specialitate al Direcţiei generale buget-finanţe, înregistrat sub nr. 3894/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Neamţ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în vederea creşterii calităţii şi performanţei actului medical la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Consiliul Judeţean Neamţ:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 94/2014 privind garantarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a procurării în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, acesta urmând să aibă următorul conținut:

 

„ Art.3: (1) Din bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ se asigură integral plata:

a) ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente leasingului financiar de la art. 1;

b) oricăror alte cheltuieli derivate din contractul de leasing financiar de la art. 1;

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

(2) Din bugetul local al Județului Neamț se asigură garantarea plății serviciului anual al datoriei publice locale ce derivă din leasingul financiar prevăzut la art.1.”

Art.II: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.III: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU