ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 48 din 23 martie 2016

privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale Companiei Judeţene APASERV S.A. şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A.

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.6.050/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.050/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinta plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale Companiei Judeţene APA SERV S.A., de la 11 la 3 şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A., de la 11 la 5.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, şi se abrogă alin.(1) al art.1 şi alin. (1) al art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 229/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data revocării şi, respectiv desemnării noilor reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale Companiei Judeţene APA SERV S.A. şi Societaţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A. în număr de 3, respectiv 5, dar nu mai târziu de data de 1 mai 2016.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, Companiei Judeţene APASERV S.A., şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A. prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea Monitorului Oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU