HOTĂRÂRE

Nr. 49 din 30.03.2010

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 2.819/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înaintate de domnul Eduard Corduneanu;

Văzând referatul constatator nr. 2.819/2010, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Eduard Corduneanu.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Contrasemnează:

                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR