HOTĂRÂRE

Nr. 49 din 28.03.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Colegiul Naţional

”Calistrat-Hogaş” Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2735/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1208/2011 a Colegiului Naţional” Calistrat-Hogaş” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2735/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Naţional ”Calistrat-Hogaş” Piatra-Neamţ, în vederea finanţării  şi realizării în comun  a Concursului de creativitate ”Calistrat-Hogaş” şi a Sesiunii de referate şi comunicări,  ce se vor desfăşura în perioada 02-06.05.2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării manifestărilor de la alin.1), în cuantum de 20 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Colegiul Naţional       ”Calistrat-Hogaş” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.04.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR