HOTĂRÂRE

Nr. 49 din 30.03.2012

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 451/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ nr.83/2011 şi nr. 4/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 451/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ, în vederea finanţării unor activităţi de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunilor de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei/lună, pe perioada 1.04.2012-31.12.2012.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

Contrasemnează:                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Cristina MITITELU