ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 49 din 31 martie 2014

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4595/2014 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerilor formulate de Comisia paritară;

  Văzând raportul de specialitate nr.4595/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                               Contrasemnează

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                              Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF