ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 22.01.2010

privind iniţierea procedurii de vânzare a unor bunuri din domeniul privat al

Judeţului Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Regulamentului – cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamt nr. 70/2003;

Examinând expunerea de motive nr. 292/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 292/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget-finanţe, raportul de evaluare nr. 2345/2009 întocmit de către S.C. Expert Eval S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă iniţierea procedurii de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului aparţinând domeniului privat al Judeţului Neamţ, situat în comuna Cordun, str. Uzinei, judeţul Neamţ, compus din 5 construcţii cu o suprafaţă construită totală de 1.400 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 8.830 m.p.

Art.2: Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini ale vânzării imobilului de la art. 1, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, pentru imobilul prevăzut la art. 1, suma de 204.507 lei, cu T.V.A. inclus.

Art.4: Licitaţia se va organiza în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR