ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

                                                     CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 31.01.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

Examinând expunerea de motive nr. 517/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 59/2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 517/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.3 şi pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

  Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, cu modificările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Se aprobă proiectul ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, în valoare totală de 33.960.698,40 lei.”

Art.2:Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, cu modificările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

” Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 81.645,18 lei, reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

Art.3:Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, cu modificările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

” Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 979.742,19 lei, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ pentru suportarea taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acesteia de la bugetul de stat.”

Art.4: Se aprobă modificarea calendarului activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului conform anexei care  face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroul Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                              PREŞEDINTE

                                      Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR