HOTĂRÂRE
Nr.5 din 16.01.2013
privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul
Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 57/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 57/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se revocă domnul Ionel Arsene din calitatea de reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art.2: Se deleagă domnul Bogdan Onu ca reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 78/2012 privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU