ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 30 ianuarie 2014

pentru modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 408/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.630/2013 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 408/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman-  anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.159/2010 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de medic specialist, psihiatrie – de la poz.III.6, în medic rezident anul I, psihiatrie.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 februarie 2014.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                  Daniela SOROCEANU