ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 29 ianuarie 2015

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gigi Parfeni

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1097/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 3/2015 a Organizaţiei judeţene Neamţ a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, nr.127/2015 a  Organizaţiei judeţene Neamţ a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi, respectiv nr. 133/2015 a Organizaţiei judeţene Neamţ a Partidului Democrat Liberal

Văzând raportul de specialitate nr. 1097/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 1495/2015 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gigi PARFENI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETARUL JUDEŢULui

 Daniela SOROCEANU