ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 21 ianuarie 2016

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.171/2016 a unui grup de consilieri județeni;

Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 1.184/2016 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege în funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Daniel VASILIU-MACOVEI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU