HOTĂRÂRE

Nr. 50 din  28.03.2011

privind aderarea Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 2.922/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 59/2011 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.922/2011 al Direcției juridice şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă aderarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în calitate de membru susţinător.

(2) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător, în cuantum de 5.000 lei, pentru anul 2011.

(3) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice.

(4)  Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2011, justificarea modului de cheltuire a sumei de la alin. (2).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR