HOTĂRÂRE

Nr. 50 din 30.03.2012

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.057/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.057/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, precum şi abrogarea unor poziţii din acesta, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                        

 Contrasemnează

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Cristina MITITELU