HOTĂRÂRE
Nr. 50 din 29.03.2013
privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Religie Romano-Catolică şi Religie Greco-Catolică, clasele VII-XII

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 3.109/2013 a unui grup de consilieri judeţeni, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr.113/2013;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.109/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Religie Romano-Catolică şi Religie Greco-Catolică, clasele VII-XII, ce se va desfăşura în perioada 3-6 aprilie 2013, în municipiul Roman.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 25.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 50.PDF