ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 50 din 19 martie 2015

privind solicitarea dării în administrare a unui teren aflat în patrimoniul Comunei Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003 pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;

Examinând expunerea de motive nr. 3931/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3931/2015 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcției generale de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de dare în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui teren aflat în patrimoniul Comunei Ceahlău, în suprafață de 868 mp, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1A, 1B și 1C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării proiectului Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău.

Art.2: Direcţia generală buget-finanţe, precum și Direcția generală de dezvoltare județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 50.PDF