ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 50 din 23 martie 2016

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu  modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5424/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5424/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.39/2016, după cum urmează:

  postul vacant de personal contractual de execuţie, de consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Unităţii de implementare a proiectelor – Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, prevăzut la poz.70 în statul de funcţii, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional I;

– funcţia publică vacantă de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul  Compartimentului specializat de transport – Autoritate de autorizare al Direcţiei, investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, prevăzută la poz.169 în statul de funcţii, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 aprilie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU