HOTĂRÂRE

Nr. 51 din  28.03.2011

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2010

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 59/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010;

Examinând expunerea de motive  nr. 2.837/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

           Văzând raportul de specialitate nr. 2.837/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

           Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2010, conform anexelor nr. A-D care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:   Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2010, conform anexelor nr. 1-26 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

 

                                                                      Contrasemnează

                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                        Mihaela IGNATOVICI – LAZĂR