HOTĂRÂRE

Nr. 51 din 30.03.2012

privind modificarea unui acord de parteneriat încheiat în cadrul unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1- Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor;

Examinând expunerea de motive nr. 3350/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3350/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, adresa nr. 9334/2012 a Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. „a” şi ”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 43/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării proiectului ”Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea domnească din Piatra-Neamţ –prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent”, conform actului adiţional prevăzut înanexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                     Contrasemnează:

                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Cristina MITITELU