HOTĂRÂRE
Nr.51 din 29.03.2013
privind soluţionarea unei plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 3.628/2013 a unui grup de consilieri judeţeni, întocmită în baza plângerii prealabile formulate de către domnul Hanganu Mihai, doamna Corduneanu Irina, doamna Vârlan Georgeta-Luminiţa şi domnul Ciubotaru Lucian;
Văzând raportul de specialitate nr. 3.628/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către domnul Hanganu Mihai, doamna Corduneanu Irina, doamna Vârlan Georgeta-Luminiţa şi domnul Ciubotaru Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2013 privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU