ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.  51  din  31  martie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Sport Club Municipal – Petrotub Roman

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.498/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 314, 335/2013 şi nr. 69/2014  ale  Sport Club Municipal – Petrotub Roman;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Sport Club Municipal – Petrotub Roman, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei/lună, începând cu data de 01.04.2014, până la data de 31.12.2014.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Sport Club Municipal – Petrotub Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                         Daniela SOROCEANU