ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 51 din 19 martie 2015

privind solicitarea dării în administrare a unui teren aflat în patrimoniul orașului Bicaz

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum și Contractul de administrare a Parcului Național Ceahlău nr. 13792/5218/2014 încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

Examinând expunerea de motive nr.3932/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3932/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană  şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

        În temeiul prevederilor art. 91, alin.4, lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de dare în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui teren în suprafață de 400 mp, aflat în domeniul public al Orașului Bicaz şi în administrarea Consiliului Local al Orașului Bicaz, cu datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării unui Punct de informare, bază salvamont și administrare parc pe platoul Masivului Ceahlău.

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană precum și Direcția generală buget-finanţe vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 51.PDF