ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 51 din 23 martie 2016

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.590/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 94/2016 şi nr. 152/2016 ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.590/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni desfăşurată în data de 21.01.2016,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1: Se modifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării a 5 posturi, prevăzute la poziţiile 26, 27, 29, 30 şi 31 în statul de funcţii, în vederea promovării titularilor posturilor în treapta profesională superioară, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 51 .PDF