HOTĂRÂRE

Nr. 52 din 30.03.2010

privind solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui bun imobil din patrimoniul Comunei Ceahlău

 

 

 

 Consiliul Județean Neamț;

 Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 2597/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2597/2010 al Direcției generale programe și dezvoltare rurală, al Direcției generale buget- finanțe şi al Direcţiei Juridice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Județean Neamț pe o perioadă de 40 de ani, a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Ceahlău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău, cu datele de indentificare prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării unui centru de informare turistică.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR