HOTĂRÂRE
Nr. 52 din 6.04.2013
privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Lucky Dance în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 3.519/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei Lucky Dance;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.519/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Lucky Dance, în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Adolescenţi ”LUCKY KIDS”, ediţia a II-a, care se va desfăşura în perioada 12-13 aprilie 2013, în Municipiul Roman.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Lucky Dance, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
CRISTINA MITITELU