ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 52 din 23 martie 2016

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.640/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 127/2016 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.640/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se modifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 84/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de asistent medical, studii postliceale, prevăzut la poz.13 în statul de funcţii, în asistent medical, studii postliceale, grad principal.

     Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU