HOTĂRÂRE

Nr.  53  din 30.03.2010

privind iniţierea procedurii de închiriere a unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

   Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 69/2003, precum şi ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând expunerea de motive nr. 2506/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2506/2010 al Direcției generale programe și dezvoltare rurală și Direcției generale buget, finanțe, Raportul de evaluare nr. 257/2010 întocmit de către S.C. Expert Eval S.R.L. Piatra-Neamţ, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.1, lit.”c”, alin. (4) lit. ”a”, ale art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă cu strigare a 2 bunuri imobile, aparţinând domeniului public al Judeţului Neamţ, situate în Oraşul Tîrgu-Neamţ, Aleea Salcâmilor nr. 3, judeţul Neamţ, având o suprafaţă de 44,86 m.p., respectiv 106,57 m.p..

Art.2: Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini pentru închirierea imobilelor de la art. 1, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1)Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, pentru spaţiul cu o suprafaţă de 44,86 m.p., suma de 1.359 lei/lună, cu T.V.A. inclus.

(2)Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, pentru spaţiul cu o suprafaţă de 106,57 m.p., suma de 2.280 lei/lună, cu T.V.A. inclus.

Art.4: Se aprobă modelul contractului de închiriere pentru bunurile prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Licitaţia se va organiza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR