HOTĂRÂRE                        
Nr. 53 din 28.03.2011

privind emiterea unui acord de vecinătate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Examinând expunerea de motive nr. 3044/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.919/2011 a Tribunalului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3044/2011 al Structurii Arhitect Şef, Certificatul de urbanism nr. 722/2010 eliberat de Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. “c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  aprobă emiterea acordului de vecinătate solicitat de către Tribunalul Neamţ în vederea construirii unui zid de sprijin la limita de proprietate, reprezentând soclul viitoarei împrejmuiri la obiectivul ”Palatul de Justiţie Neamţ” situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, nr.68C, judeţul Neamţ, având amplasamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR