HOTĂRÂRE

Nr. 53 din 4.04.2012

privind desemnarea unui vicepreşedinte să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând solicitarea a 13 consilieri judeţeni, înregistrată cu nr. 4034/ 4.04.2012,  întocmită ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ nr.96/3.04.2012 privind încetarea de drept a mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, înaintat cu adresa nr. 4556/3.04.2012;

Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 4.081/2012 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.72 coroborate cu cele ale art.102¹, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se desemnează domnul Mircea PINTILIE, vicepreşedinte, să exercite atribuţiile ce sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Aldo PELLEGRINI

 

                               Contrasemnează

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                            Cristina MITITELU