HOTĂRÂRE
Nr. 53 din 06.04.2013
privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia ”Clubul Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
Examinând expunerea de motive nr. 2.934/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr.16/2013 a Asociaţiei ”Clubul Sportiv Delmandi” Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.934/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia ”Clubul Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ, în vederea organizării unui concurs de înot pentru debutanţi, care se va desfăşura în data de 27 aprilie 2013, în municipiul Piatra-Neamţ.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia ”Clubul Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
CRISTINA MITITELU