ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.  53  din  31  martie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia „Clubul Montan Român”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.019/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.10/2014 a Fundaţiei „Clubul Montan Român”;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Fundaţia „Clubul Montan Român” în vederea realizării unui proiect alpinistic în Himalaya, respectiv escaladarea vârfului TSARTSE – 6343 m, din Masivul Mukut Himal din nordul Nepalului, ce se va desfăşura în perioada 22 aprilie-26 mai 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 20.000 lei, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin. (1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia „Clubul Montan Român”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU