ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 53 din 19 martie 2015

privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru  nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3873/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3873/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană, Direcţiei generale buget finanţe, Direcției juridice, relații internaționale și al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă înființarea „Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str.Alexandru cel Bun nr.27, județul Neamț, al cărui obiect de activitate constă în gestionarea activităților specifice serviciului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului și a sistemului de utilități publice aferent acestuia adoptată de Consiliul Județean Neamț.

Art.2: Serviciul va funcționa pe o perioadă limitată de timp, până la selectarea unui operator în cadrul procedurii de „licitație deschisă”.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Serviciul public va obține avizele și licența necesară desfășurării activității în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: (1) Finanțarea serviciului se va asigura din venituri proprii sau împrumuturi.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț.

Art.6: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se împuternicește domnul Claudiu Pădure, posesor al CI seria NT nr.469941, eliberat de SPCLEP Piatra Neamț la data de 12.02.2009, să facă toate demersurile legale în vederea obținerii personalității juridice a serviciului.

Art.8: Direcția generală de dezvoltare județeană, Direcţia generală buget finanţe, Direcția juridică, relații internaționale, precum și Biroul resurse umane vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 53.PDF