HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 30.03.2010

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2009

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2669/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

                   Văzând raportul de specialitate nr. 2669/2010 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                   În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                   Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2009, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si institutiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului secretariat.

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                           Mihaela IGNATOVICI – LAZĂR