HOTĂRÂRE

                                                    Nr. 54 din  28.03.2011

privind numirea temporară a directorului Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

          Examinând expunerea de motive nr. 2.667/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr. 2.667/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 01.04.2011, domnul Constantin Andraş se numeşte temporar în funcţia de conducere de Director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, pentru o perioadă de 3 luni.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR